fredag, oktober 15, 2010

Queerteori og stråmennsdebatter(Leserinnlegg publisert i Fagbladet Forskningsetikk 3/2010, som svar på historiker Øystein Rians kritikk av queerteori i foregående utgave av tidsskriftet.)

Det er med stor undring jeg leser historiker Øystein Rians karakteristikk av queerteoriens posisjon i forsknings-Norge i intervjuet ”Queer-theory: Teori eller dogme?” av Siw Ellen Jacobsen i Forskningsetikk Nr. 2/2010. I intervjuet beskriver Rian det norske queerteoretiske miljøet som sekterisk og strengt dogmatisk. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom queerteoriens såkalte “teologisk dogme” som fremholder seksualitet og kjærlighet som noe man ”fritt kan velge”. Dette er bare ett av queerteoriens forskningsmessige problemer som ifølge Rian også inkluderer dens manglende bruk av empiri.

Jeg håper Rian vil utdype kritikkpunktene som rettes i intervjuet – en formidlingsform Hjernevask-debatten har minnet oss om lett kan skape misforståelser. Hvilke dogmatiske forskere snakker han om her? Og hva slags queerteorisk tradisjon henviser han til? Hva er egentlig hans empiriske grunnlag for å slakte queerteoretisk kjønnsforskning på denne måten? Jeg spør fordi Rians beskrivelse av queerteori er stikk i strid med alt jeg har lest av seriøse norske så vel som internasjonale queerteoretikere.

Jeg kjenner ikke til en eneste anerkjent queerforsker som hevder at seksualitet og kjærlighet er noe man ”fritt kan velge”, slik Rian beskriver det. Tvert imot. Man trenger ikke å lese lenger enn forordet til Judith Butlers innflytelsesrike bok Bodies That Matters (1993) for å finne en advarsel mot en slik misforståelse av queerteoriens syn på kjønn og seksualitet som performativt: ”gender is not an artifice to be taken on or off at will and, hence, not a matter of choice” (s. x). Den queerteoretiske kritikken av begreper som homofil og heterofil er et forsøk på å forstå hva kategorier og ord gjør med hvordan vi forstår og fortolker kroppen og begjæret, kjønn og seksualitet. Begjær er ingen lett og formbar størrelse innenfor queerteori, slik Rian påstår. Her erstattes ikke ”arv” med ”miljø”. En slik rigid motsetning lukker for forståelsen av menneskers komplekse væren i verden. Når kategorier som ”homofil” og ”heterofil” ikke er selvsagte størrelser i queerteoretiske analyser er dette altså for å bedre innfange identitetens og begjærets kompleksitet, som ofte beveger seg utenfor rigide kategorier.

Rian er redd for at queerteoretikere ikke kan begripe homofobi ettersom de “tror” på at seksualitet er en konstruksjon. Men her er det viktig å huske at det å se på noe som “konstruert” ikke er det samme som å si det er ubegripelig, falsk, eller ikke finnes. Konstruksjoner virker, de føles på kroppen. Å undersøke kjønn og seksualitet som konstruksjoner er å rette søkelyset mot hvordan slike konstruksjoner preger og former oss, og hvordan vi kan forholde oss til slike normative rammer på andre måter. Queerteoriens analyser av heteronormativitet – strukturene som normaliserer heteroseksualitet og gjør det til målestokk for det gode liv – angår derfor nettopp spørsmål om både hatvold, symbolsk vold og systemisk vold.

I intervjuet hugger Rian også ut etter den queerinspirerte historieforskningen. Han synes å hevde at norske forskeres personlige identifikasjon som ”skeiv” har umuliggjort videre arbeid på homo- og seksualitetshistorie. Hvem sikter han til her? I den homo- og seksualitetshistoriske forskningen inspirert av queerteori som jeg kjenner til reises ikke kritikken av kategorier som ”homofil” og ”heterofil” av personlige men av historiografiske grunner. Det handler om at måten kjønn og seksualitet har blitt forstått på har endret seg gjennom historien. En endringsprosess som har gjort at ett begrepspar utviklet av sexologer på slutten av 1800-tallet – homoseksuell/heteroseksuell – ikke synes dekkende hvis man ønsker å forstå kompleksiteten i dynamikken mellom kjønn, seksualitet, etnisitet, rase, klasse og makt over tid. Det er slik vi ser det hos queerinspirerte historiske prosjekter i Norden av f.eks. Runar Jordåen, Tone Hellesund, Jens Rydström, Pia Laskar, Sara Edenheim og mange flere. Men innenfor dette queerteoretiske og -historiografiske feltet er det langt fra enighet! Her diskuteres det slik det gjøres i alle dynamiske transnasjonale fagmiljøer.

Hvis kritikere som Rian ville dele sine referanser kunne det bli klarhet i hvilke teoretikere som kritiseres og hva slags queerteori vi debatterer. Slik Rians angrep fremstår i intervjuet viderefører kritikken hans den etter hvert så utbredte stråmannsdebatten av queerteori som har versert både før og etter Hjernevask. Et kjennetegn i slike angrep (fra f.eks. Bjørgulf Braanen og Knut Olav Åmås) er at navn aldri nevnes, referansepunktene er få, og ubegrunnete generaliseringer og fordommer florerer.

Dette resulterer i at vrangforestillinger blir gjort til ”kjennsgjerninger”, slik journalist Siw Ellen Jacobsens såkalte ”faktarute” om queerteori i Forskningsetikk er et eksempel på. Det er vanskelig å starte en nyansert debatt når man som queerteoretisk informert forsker allerede er stemplet som dogmatisk, sekterisk og uberegnelig på uvisst grunnlag. Selvfølgelig er det lettere å krangle med stråmenn, men i et tidsskrift som Forskningsetikk burde det vel være interesse for en mer fruktbar debattform?

Mathias Danbolt
Redaktør av Trikster – Nordic Queer Journal
PhD-stipendiat i kunsthistorie, Universitetet i Bergen

tirsdag, februar 02, 2010

Trikster #4: Mot en queer horisont
[English below]

Det fjerde nummeret av Trikster – Nordic Queer Journal stiller skarpt på aktuelle queerpolitiske kampsaker. Til tross for at kritikere har hevdet at feminisme og queerkritikk hører fortiden til er det dessverre for mange problemer her og nå som tilsier det motsatte.

Trikster setter fokus på kampen mot det medisinske herredømmet over transkjønn. Med utgangspunkt i den danske dokumentarfilmen Nobody Passes Perfectly (2009) demonterer media- og kjønnsforskeren Tobias Raun den utbredte forestillingen om Danmark som et “paradis” for transkjønnede. Gjennom en skarp kritikk av den statlige reguleringen av transseksualitet belyser han et kjønnspolitisk felt som lenge har blitt forbigått av mediene så vel som av menneskerettighetsorganisasjoner.

Mens folk ynder å fremstille queerpolitikk som en markedsdrevet livsstilskamp, peker Mika Nielsen på behovet for en queer antikapitalistisk kritikk. I artikkelen “Ett kapitalt misstag” diskuterer hun hvordan økonomi og heteronormer henger sammen, og introduserer en forskningsgren som sjeldent har blitt lest i Norden: Queer economics. Der Raun og Nielsens artikler oppfordrer til aktivistiske intervensjoner, legger Jan Wickman opp til en mer grunnleggende diskusjon av hvordan queeraktivisme har blitt forstått i Norden med sin artikkel “Queer Activism: What Might That Be?”.

I de seneste år har selv homoorganisasjoner feiret at kampen for likestilling nærmer seg slutten. Men for at forestillingen om fremskritt skal fungere må man lukke øynene for andre historier og problemfelt. Det er en slik forenklet framskrittsfortelling Mathias Danbolt lokaliserer i den ambisiøse historieutstillingen As I Am: LGBT in CPH på Københavns Bymuseum i 2009. Mens As I Am fremstiller homo/bi/trans aktivismen som en avrundet epoke, argumenteres det for en aktiv historiefortellinger som ser forbindelseslinjene mellom nåtidens og fortidens kamper.

Men ingen kamp uten dans, latter og glede! Humorens rolle i queer og feministisk kritikk står sentralt i Rikke Platz Cortsens introduksjon til nye svenske tegneserier. Og gapskrattet er heller ikke langt unna i lesningen av forfatteren Kristina Nya Glaffeys skjønnlitterære tekst “Padder og krybdyr”, som tar for seg den såkalte lesbiske babyboomen. Viktor Johansson beveger seg innenfor en beslektet tematikk i diktsuiten “Önskepapporna”, men fokuset her er snarere på tilblivelse i bred forstand – av kropper, barn, identitet.

Heidi Lunabba leker med de etablerte kjønnsrollene i sin mobile skjegg-salong Studio Vilgefortis. Her kan forbipasserende kvinner – og menn – få anlagt en bart eller et skjegg etter eget ønske, og resultatet setter vante avlesningsmekanismer av kjønn på prøve. Lunabbas prosjekt tar utgangspunkt i at kjønn er noe vi gjør snarere enn noe vi er, men peker samtidig på hvordan vi nettopp ikke selv uten videre kan “velge” hvilket kjønn vi vil gjenkjennes som. Vi har aldri kontroll over hvordan vi passerer, og kampen for å endre betydningene som tillegges kjønnsattributter er derfor langt fra over.

Mens kritikere synes å stå i kø med gravskrifter over queerteori og aktivisme, synes det viktig å fastslå at en queer verden fortsatt ligger ute i horisonten. Det er kanskje her queeraktivismens viktigste oppgave står på veien inn i et nytt årti: å ikke gi etter for dagens pragmatiske jakt på hurtige resultater, men å fortsette troen på at andre løsninger er mulig.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin, redigert av Mathias Danbolt. Trikster er støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk www.trikster.net eller kontakt Mathias Danbolt på mathias@trikster.net eller +45 41 15 16 13 / +44 78 31 96 55 85.

*

Trikster #4: Towards a Queer Horizon

The fourth issue of Trikster – Nordic Queer Journal focuses on present queer political struggles. Despite the critics who describe feminist and queer critique as a thing of the past, the problems in the here and now are just too many to put radical politics to an end.

Trikster zooms in on the medical pathologizing of trans people. With the important Danish documentary Nobody Passes Perfectly (2009) as a starting point, the media and gender researcher Tobias Raun debunks the widespread notion of Denmark as a transgender “paradise”. Through an incisive critique of the state regulation of transsexuality, he sheds light on a political battleground that for long has gone unrecognized by the media and human rights organizations.

While critics tend to present queer politics as a market run lifestyle diversification, Mika Nielsen argues for the importance of anticapitalist queer critique. Discussing the intertwinement of economy and heteronormativity, she introduces a branch of research that has seldom been discussed in the Nordic countries: Queer Economics. If Raun and Nielsen’s articles inspire to action, Jan Wickman discusses the grounds of queer activism in the Nordic countries more broadly in the article “Queer Activism: What Might That Be?”.

The ongoing queer activist conversations stand in stark opposition to the mainstream LGBT organizations’ discussions of what to do in the so-called “twilight of equality”. With the new legislations on marriage and adoption in some of the Scandinavian countries, some tend to think that the fight is over. But for this story of progress to be told, other stories and problems must be forgotten. It is a similar simplified narrative of progress Mathias Danbolt locates in his analysis of the ambitious history exhibition As I Am: LGBT in CPH at Copenhagen City Museum in 2009. In his critique of the show’s portrayal of LGBT activism as a thing of the past, he argues that interventions into queer history should rub against the grain, and take part in the fight for a better future.

But no activist fights without joy, laughter, and dancing! The importance of humor in queer and feminist critique is at center stage in Rikke Platz Cortsen's introduction to current Swedish cartoonists. And a laugh is not far away when reading the author Kristina Nya Glaffey’s text revolving around the so-called lesbian baby boom. Viktor Johansson deals with a related area in his suite of poems, where he meditates on becoming in a broad sense – of bodies, babies, and identities.

The artist Heidi Lunabba plays with the established gender norms in her temporary beard salon Studio Vilgefortis, where she makes beards and mustaches on passers-by on the street – woman as well as men. While taking its outset in an understanding of gender as a performative act, Lunabba’s beard salon also reminds us that we are never fully able to choose our own gender identity in the present, as we cannot control which gender we pass as in the eyes of others. The fight for destabilizing the meanings assigned to gender attributes are therefore far from over.

While critics seem to line up with obituaries for queer theory and activism, it seems pertinent to remember that a queer world is still in the horizon. It is perhaps here we can locate one of the most important tasks for queer activism at the dawn of a new decade: Not to give in to the pragmatic demand for quick and easy solutions, but to keep imagining new social orders in the future.

Trikster is a multilingual web magazine edited by Mathias Danbolt. Trikster is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information visit www.trikster.net, or contact Mathias Danbolt at mathias@trikster.net or +45 41 15 16 13 / +44 78 31 96 55 85.

mandag, april 20, 2009

Trikster #3 er nå på nett[English below]

Trikster – Nordic Queer Journal lanserer i dag sitt tredje og største nummer hittil, fylt av queer litteratur i tekst, lyd og bilder.

Triksters tema-del “Queerlitt” inneholder bidrag fra nordiske og internasjonale forfattere som stiller skarpt på begjæret og kroppens betydning i litteraturen. Felles for bidragene i “Queerlitt” er at man ikke alltid vet hvor man har dem – de forstyrrer både seksuelle, språklige, og sjangermessige grenser.

Trikster er stolt av å kunne presentere den New York-baserte spoken word-poeten Staceyann Chin, som i sin performance setter fokus på kroppsliggjorte erfaringer av rasisme og sexisme. Men humor er aldri langt unna, som i diktet hvor Chin instruerer lesbiske i hvordan man forfører streite kvinner. I “Manlighet” undersøker og utfordrer de svenske poetene Hanna Hallgren og Johan Jönson maskulinitet og kjønnstilhørighet, mens Dennis Cooper og Eli Levén flørter med det pornografiske i deres tekster om flyktige erotiske møter i “Switch”. Andre bidragsytere til “Queerlitt” er Christian Yde Frostholm, Kajsa Sundin, Tova Gerge, Jonas Brun, Kristofer Folkhammar, Ulrika Dahl, Britta Tegby Frisk og Carlos Díaz. Flere av bidragene tar utgangspunkt i Queerlitteraturdagen i Gøteborg i 2008, organisert av Linn Hansén og Athena Farrokhzad, som sammen med Mathias Danbolt har redigert Trikster #3.

Trikster #3 byr også på et intervju med den britiske kunsthistorikeren Gavin Butt, som forteller om hans nye prosjekt om seriøsitet, og hans ønske om å gjøre queer teori morsommere. I nummerets kritikkdel utfordrer Sara Edenheim norske queer-forskere i sin anmeldelse av Når heteroseksualiteten skal forklare seg, Jon Helt Haarder leser med og mot Stephen J. Walton, Peter Edelberg jubler over boken Criminally Queer, Susanne Christensen svarer på Wenche Mühleisens kritikk av feministisk litteraturkritikk, og Tommy Olsson ønsker han var homo, etter å ha sett Slava Mogutins fotografier.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin som utkommer to ganger i året.Trikster #3 er redigert av Mathias Danbolt (ansvarlig redaktør), Linn Hansén og Athena Farrokhzad, og er Støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk www.trikster.net.

*

Trikster #3: Queer literature

The third issue of the web magazine Trikster – Nordic Queer Journal is now online on www.trikster.net.

Trikster #3 is entitled “Queerlitt”, presenting queer literature with contributions from several Nordic and international writers and artists. Through video, images, and texts this issue of Trikster focuses on the body and desire in literature – giving attention to the sound of the voice, as well as bodily and textual gestures.

Trikster is proud to present the spoken word poet Staceyann Chin through video performances, and a conversation with the Swedish activist-theorist Ulrika Dahl. In her energetic performance, Chin touches upon the bodily effects of racism and sexism. But humor is never far away, as in the poem where she instructs lesbians how to seduce straight girls. Seduction is also central to Dennis Cooper and Eli Levén’s contribution “Switch”, where they read each other’s texts about the erotics of sexual encounters.

Trikster #3 also includes an interview with the British art historian Gavin Butt. In “Dismantling the Serious Machine” Butt talks about his new project on cultural seriousness, where he reflects upon the amusing but difficult task of making theorizing more fun.

The texts in “Queerlitt” take their outset in the Queer Literature Day in Gothenburg in 2008, arranged by Athena Farrokhzad and Linn Hansén, who have co-edited Trikster #3 with Mathias Danbolt. The issue also includes contributions from Athena Farrokhzad, Linn Hansén, Christian Yde Frostholm, Kajsa Sundin, Tova Gerge, Jonas Brun, Kristofer Folkhammar, Hanna Hallgren, Johan Jönson, Britta Tegby Frisk, Carlos Díaz, Jon Helt Haarder, Peter Edelberg, Susanne Christensen, and Tommy Olsson.

Trikster is a multilingual web magazine, releasing two issues a year. Trikster #3 is edited by Mathias Danbolt (executive editor), Athena Farrokhzad, and Linn Hansén. Trikster is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information visit www.trikster.net.

Etiketter: ,

fredag, oktober 03, 2008

Trikster #2 er lansert[ENGLISH BELOW]

Trikster – Nordic Queer Journal har lansert sitt andre nummer på www.trikster.net.

Trikster #2 har tittelen “Querying Space” og stiller spørsmål til hvordan kjønn og seksualitet forståes, konstrueres og utfolder seg i og gjennom rom. Med tekster, tegninger, bilder og samtaler ønsker Trikster å rette oppmerksomheten mot hverdagslivets romlige politikk: mulighetene vi har for å bevege oss fritt i offentligheten, for å finne et sted å bo, for å reise på tvers av grenser. Bidragene i nummeret viser betydningen av å kjempe for et mer queert rom – på gaten, i bygningene rundt oss, innenfor akademia og i den politiske sfæren.

I nummeret forteller blant annet den amerikanske kunsthistorikeren og aids-aktivisten Douglas Crimp om den seksuelle geografien i New York på 1960-70-tallet i miljøet rundt Andy Warhol. Katarina Bonnevier fører oss inn i Selma Lagerlöfs herregård Mårbacka, og viser hvordan det seksuelle dramaet som utspilte seg mellom forfatteren og hennes to elskerinner er innskrevet i bygningens arkitektur. Mathias Kryger Hansen tar oss med på cruising i Ørstedsparken i København gjennom en diskusjon av kunstneren Lasse Laus prosjekter om å skape private erotiske rom i offentligheten.

Utover dette inneholder nummeret bidrag fra Mette Buchardt, chris campe, Tuula Juvonen og Pia Livia Hekanaho, Suzanne van Rossenberg, Elin Emil Sandström Lundh og Christoph Emmanuelle Fielder, Tatjana Laursen og Sissela Segergren, og Dorthe Staunæs.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin som utkommer tre ganger i året. Trikster redigeres av Mathias Danbolt, og er Støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

*

TRIKSTER #2 IS RELEASED

The second issue of the web magazine Trikster – Nordic Queer Journal is now online on www.trikster.net.

Trikster #2 is entitled “Querying Space” and focuses on the ways in which sexuality and gender is understood, enacted, and constructed through space. Through drawings, texts, images, and conversations Trikster focuses on the spatial politics of everyday life: the possibilities for walking or kissing safely in public, for finding a place to live, for traveling across borders. The contributions show the importance of fighting for a queerer space – on the streets, in the buildings that surround us, in the academy, as well as the political sphere.

In the issue art historian and AIDS-activist Douglas Crimp talks about the sexual geography of New York in the 1960s and 1970s; chris campe finds queer spaces in the in-betweens in her series of drawings from queer activist spaces; Katarina Bonnevier takes us into the famous author Selma Lagerlöf’s manor Mårbacka and shows how sexuality is inscribed into the architectural structures, while Tuula Juvonen and Pia Livia Hekanaho discuss the homophobic atmosphere in Finnish academia.

The issue also presents contributions from Mette Buchardt, Mathias Kryger Hansen, Suzanne van Rossenberg, Elin Emil Sandström Lundh and Christoph Emmanuelle Fielder, Tatjana Laursen and Sissela Segergren, and Dorthe Staunæs.

Trikster – Nordic Queer Journal is a multilingual web magazine, edited by Mathias Danbolt. Trikster releases three issues a year, and is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen.

mandag, juni 30, 2008

Kunst og karrierePlaner om tur til København i sommer? Les unge Danbolts Rough Guide til Københavns kunstliv: "Kunst og karriere" på kunstkritikk.no

fredag, mai 02, 2008

Søkeord

Her er noen av de mest populære søkeordene som har ledet veien inn til min hjemmeside www.mathiasdanbolt.com:


Jeg mistenker at artikkelen min "Norsk kuk" nok har noe med dette å gjøre, men at det nok ikke akkurat er den teksten søkerne leter etter...

mandag, desember 24, 2007Om en måneds tid lanserer vi Trikster – Nordic Queer Journal, det første nordiske nettidsskriftet med et queert perspektiv på kultur og politikk. Trikster tematiserer og problematiserer kjønn og seksualitet i dagens samfunn. Vi vil vil vise frem bredden av queere praksiser i Norden, så vel som internasjonalt, og inviterer derfor aktivister, akademikere, kulturarbeidere, kunstnere, politikere og andre til å bidra. Vi ønsker at Trikster skal være et forum hvor forskjellige stemmer og posisjoner kan møtes, og publiserer derfor på engelsk, norsk, dansk og svensk. Trikster vil gjøre queer på mange ulike måter, og tidsskriftet inneholder artikler, intervjuer, kunstverk, video, bilder, anmeldelser og mere til.

Trikster #1 lanseres altså om en måneds tid, og her kan vi by på bidrag fra blant annet Hanna Hallgren, Jenny Tunedal, Agnes Bolsø, Tiina Rosenberg, Andy Candy, Judith Halberstam m.m.! Da åpner vi også Triksters blogg som vil holde folk oppdatert på hva som skjer i Nordens pulserende queer-miljø.

Deadline til Trikster # 2 er 1. mars 2008. Under er vår "call for contributions" til vår nye temaserie "QUERYING SPACE"! Send oss queere ideer, bidrag og tips på info@trikster.net. Og mens dere venter på Triksters første nummmer, kan dere melde dere til mailinglisten vår på www.trikster.net!

Queere hilsner

Mathias Danbolt og Fredrik Langeland
Ansvarlige redaktører for Trikster

*


CALL FOR CONTRIBUTIONS TO "QUERYING SPACE"

A query is a form of questioning – a line of inquiry. With the project "Querying space" Trikster – Nordic Queer Journal calls for contributions that interrogate our understandings and uses of space. One of the repeated chants from the social movements today is "MORE FREE SPACES!" The critique of the growing normalization, gentrification, and commercialization of the so-called public space is important. But what is a "free space?" Are there any such things as "free spaces" in our society today? What is happening to our social, sexual, political, private, and public space? What is to be done?

Trikster invites contributors to query space from a queer perspective. We seek contributions from different people in a variety of media (articles, manifestos, literary pieces, artworks, reviews, cartoons, video, etc.) that will shed light on the questions of space. For instance contributions regarding:

– activist strategies for conquering/inhabiting space
– the relation between public and private space
– historical and contemporary understandings of space, place, and site
– space-time structures
– the notion of "queer space" or "hetero/homo-normative space"
– experiences and analyses of sex spaces, net spaces, immaterial spaces, cruising grounds, etc.
– queer architecture/queer structures
– (queer)space manifestos
– reviews of relevant books, exhibitions, artworks, spaces, music, films, etc.

Contributions to the series "Querying Space" will be published in three issues of Trikster, starting in Trikster # 2, during the spring of 2008. Deadline for contributions is March 1, 2008. Send ideas, contributions, and tips to info@trikster.net.

Trikster is the first Nordic web journal with a queer perspective on culture and society. The journal mixes genres and forms and presents a variety of academic, activist, artistic, and political voices. Trikster is open to all kinds of contributions outside of the ongoing series, which only makes up part of each issue. We publish in English, Swedish, Norwegian, and Danish!


Queer regards,


Mathias Danbolt and Fredrik Langeland
Editors of Trikster – Nordic Queer Journal [www.trikster.net]